ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 4 (เลื่อนการอบรมไปจัดวันที่ 19-20 ต.ค. 2556 ครับ)

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 4,600.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,900.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 4

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 13-14 กรกฎาคม 2556

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2556


ราคาค่าสมัคร บุคคลทั่วไป 4,900 บาท/ สมาชิก 4,600 บาท

      เรียนรู้วิธีการปลูก การเพาะพืชพันธุ์แบบไร้ดิน  หลักการเลือกวัสดุปลูก ประเภทพืชผักที่ควรปลูก การป้องกันฯ เหมาะทั้งการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือทำในเชิงธุรกิจ


กำหนดการโครงการอบรม  “ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์” รุ่น 4

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. หลักการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
                               ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
                               ชนิดและรูปแบบของการปลูกพืชไฮโดโปนิกส์ 
                               โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูฟาร์มไฮโดรโปนิกส์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
09.00 – 12.00 น. ปุ๋ย และการเตรียมธาตุอาหาร
                               การปลูก การดูแลรักษาพืชไฮโดรโปนิกส์
                               การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
                               พร้อมฝึกปฏิบัติ การเตรียมธาตุอาหารปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ หลักการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
                               (โรงเรือน, วัสดุปลูก, ระบบปลูก, การเพาะเมล็ด)

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
                    : รับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

แผนที่