ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,300.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

ปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2

          อีกหนึ่งทางเลือกในการเพาะพืชพันธุ์แบบไร้ดิน เรียนรู้วิธีการปลูก หลักการเลือกวัสดุปลูก ประเภทพืชผักที่ควรปลูก
การป้องกันฯ เหมาะทั้งการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือทำในเชิงธุรกิจ ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการควบคุมและป้องกันศัตรูพืชได้ง่าย
ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดสารพิษ และสารเคมีต่างๆ ในดิน มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี กับ รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ ประธารชมรมปลูกพืชไม่ใช้ดิน และ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัญเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนดการโครงการอบรม

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. หลักการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์  
                         - ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
                         - ชนิดและรูปแบบของการปลูกพืชไฮโดโปนิกส์ 
                         - โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูฟาร์มไฮโดรโปนิกส์

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555

09.00 – 12.00 น. ปุ๋ย และการเตรียมธาตุอาหาร
                         การปลูก การดูแลรักษาพืชไฮโดรโปนิกส์
                         การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
                         พร้อมฝึกปฏิบัติ การเตรียมธาตุอาหารปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ หลักการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
                         (โรงเรือน, วัสดุปลูก, ระบบปลูก, การเพาะเมล็ด)

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
               พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. , 14.30 – 14.45 น.

แผนที่