Quilt & Patchwork (Applique') รุ่น 3

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,300.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

Quilt & Patchwork Bag (Applique’) รุ่น 3

มาร่วม Workshop ทำกระเป๋าผ้า ...ที่คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วย เทคนิคการสร้างแบบ เน้นที่เทคนิคต่างๆของงาน Applique’ การเลือกโทนสี การต่อผ้าเป็นลวดลาย ในแบบ Easy Patchwork โดยใช้จักรเย็บผ้า ที่คุณสามารถออกแบบต่อลาย ตามสไตล์ที่คุณต้องการ กับ คุณอาภาณัฐ นิลยกานนท์ เจ้าของผลงานหนังสือ Easy quilt & patchwork

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 8-9 ตุลาคม 2554 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ค่าสมัคร ราคาปกติท่านละ 4,300 บาท
              พิเศษ สมาชิกท่านละ 4,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรม ควรมีพื้นฐานการเย็บจักร และ การตับเย็บแบบ Quilt มาแล้วกำหนดการ    “Quilt & Patchwork Bag” (Applique’) รุ่น 3


วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554
08.45 -09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์  เรียนรู้วิธีสร้างแบบ ทำแพทเทิร์น พร้อมเวิร์คชอปสร้างแบบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการวางผ้า / การต่อผ้าเป็นชิ้น พร้อมฝึกปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
09.00 - 12.00 น. แนะนำวิธีการใช้จักร/ การเย็บชิ้นส่วนประกอบต่างๆ/การตัดเย็บลวดลาย พร้อมฝึกปฏิบัติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตัดเย็บลวดลาย พร้อมฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
09.00 - 16.00 น. การฝึกปฏิบัติ การต่อลายผ้า ทำซับใน การเย็บหูกระเป๋าและต่อเข้าด้วยกัน 
                             ตลอดจนประกอบจนเสร็จเป็นชิ้นงานหมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. อาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45, 14.30 – 14.45 น.

แผนที่