ศิลปะผลิตสื่อการสอน...สำหรับครูอนุบาล

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 3,900.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,200.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

ศิลปะผลิตสื่อการสอน...สำหรับครูอนุบาล

ร่วมปฎิบัติการสร้างสื่อและศิลปสนุกจากหนังสือภาพ สำหรับเด็กอนุบาล ดูฟังวิเคราะห์การเรียนรู้
จากหนังสือภาพ เทคนิคการใช้หนังสือภาพอย่างมีชีวิตชีวาที่ครูอนุบาลควรรู้ เรียนเคล็ดลับการวาดการ์ตูน
รูปสัตว์และคน เทคนิคการวาดเส้นและระบายสี ฝึกกระบวนการคิดเชื่อมโยงและสร้างสื่อบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน...สำหรับคุณครูยุคใหม่ สอนโดย อ.ชีวัน วิสาสะ และ อ.วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
นักเขียนหนังสือนิทานภาพเด็ก และวิทยากรด้านการเล่านิทานในเครืออมรินทร์
วันอาทิตย์ที่ 4 , 11 กรกฎาคม 2553 (เวลา 09.00 – 1600 น.)
ค่าสมัคร บุคคลทั่วไปท่านละ 4,200 บาท
พิเศษ ! สมาชิกนิตยสารท่านละ 3,900 บาท
(พร้อมอุปกรณ์,คู่มืออบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ณ Convention Hall 2 (ชั้น 3)บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถ.อรุณ ฯ
(ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หรือจนครบจำนวน)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


กำหนดการ

ศิลปะผลิตสื่อการสอน...สำหรับครูอนุบาล

ตอน จะทำสื่อการสอนแบบบูรณาการอย่างไร
...ให้ตรงกับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล???

วิทยากร อ.ชีวัน วิสาสะ , คุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553
เวลา
08.45     ลงทะเบียน
09.00-10.30
- พื้นฐานการเรียนศิลปะสำหรับครูอนุบาล
- เรียนรู้พัฒนาการของวัยเด็ก จาก หนังสือภาพ ขุมทรัพย์การเรียนรู้
ของทั้งครูและเด็ก
- ดู ฟัง วิเคราะห์เพื่อเรียนรู้จากหนังสือภาพ
- การใช้หนังสือภาพอย่างมีชีวิตชีวา

10.30-10.45  ** พักรับประทานอาหารว่าง **

10.45-12.00
- เรียนรู้ทักษะการใช้ศิลปะสำหรับครูอนุบาล
- เคล็ดลับการวาดการ์ตูนรูปสัตว์ คน
- เทคนิคการวาดเส้น ระบายสีให้น่าสนใจ
- เรียนรู้รูปแบบการใช้ศิลปะสำหรับผลิตสื่อการสอนแบบบูรณาการ
พร้อมยกตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
- เรียนรู้การใช้ศิลปะส่งเสริมกระบวนการคิดและจินตนาการของเด็ก

12.00-13.00   ** พักรับประทานอาหารกลางวัน **
13.00-16.00
- เทคนิคและวิธีการใช้ศิลปะสำหรับผลิตสื่อการสอนแบบบูรณาการ
โดยสร้างสรรค์สื่อเสริมการเรียนรู้ จากหนังสือภาพ
- ปฏิบัติการสร้างสื่อโดยใช้ทักษะทางศิลปะพื้นฐาน
และความเข้าใจจากการวิเคราะห์หนังสือภาพ
- ให้โจทย์สำหรับทำสื่อศิลปะการสอนในแต่ละบุคคล


วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553
เวลา
08.45      ลงทะเบียน

09.00-12.00
- ทักษะความคิดเชื่อมโยงหรือมิติสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่
- การออกแบบสื่อบูรณาการ
- ฝึกกระบวนการคิดเชื่อมโยง
- ฝึกสร้างสื่อบูรณาการ
- ให้โจทย์สำหรับทำสื่อศิลปะการสอนในแต่ละบุคคล

11.00 -12.00  ** พักรับประทานอาหารกลางวัน **

13.00-15.00
- ผู้เข้าอบรมนำเสนอสื่อการสอน พร้อมวิทยากรเสนอแนะวิธีการ
นำเสนอที่ตรงกลุ่มในแต่ละบุคคล

15.00-16.00
- ถ่ายทอดเทคนิคการทำสื่อหนังสือภาพประกอบการสอน และสื่ออื่น ๆ
- ตัวอย่างประกอบการลงมือทำสื่อประกอบการเรียน การสอนต่าง ๆ
พร้อมแนะนำเทคนิคการทำสื่อที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
- สรุปเนื้อหาการเรียน-การสอนทั้งหมด
- ซักถาม-ข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม


**************************************

*** ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับความรู้ให้เต็มที่ และสนุกกับการอบรมในครั้งนี้ ***


แผนที่