Quilt & patchwork Bag

ค่าสมัคร

สมาชิกนิตยสาร ท่านละ 3,900.00 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,200.00 บาท

สมัครออนไลน์  |  ดาว์นโหลดใบสมัคร

มาร่วม Workshop ทำกระเป๋าผ้า ...ที่คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วย เทคนิคการสร้างแบบ เน้นที่เทคนิคต่างๆของงาน applique’ การเลือกโทนสี การต่อผ้าเป็นลวดลาย ในแบบ Easy Patchwork โดยใช้จักรเย็บผ้า ที่คุณสามารถออกแบบต่อลาย ตามสไตล์ที่คุณต้องการ กับ คุณอาภาณัฐ นิลยกานนท์ เจ้าของผลงานหนังสือ Easy quilt & patchwork
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4,17-18 กรกฎาคม 2553 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
ณ ห้อง Art Workshop บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ค่าสมัคร ราคาปกติท่านละ 4,200 บาท
พิเศษ สมาชิกท่านละ 3,900 บาท
**สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน รับส่วนลดทันที่ 300 บาท (สมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553)


หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรม ควรมีพื้นฐานการเย็บจักร และ การตับเย็บแบบ Quilt มาแล้ว

กำหนดการ
“Quilt & Patchwork Bag” (กระเป๋าผ้า)วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553
08.45 -09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์
                             เรียนรู้วิธีสร้างแบบ ทำแพทเทิร์น พร้อมเวิร์คชอปสร้างแบบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการวางผ้า / การต่อผ้าเป็นชิ้น 
                               พร้อมฝึกปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
 09.00 - 12.00 น. แนะนำวิธีการใช้จักร/ 
                              การเย็บชิ้นส่วนประกอบต่างๆ/
                              การตัดเย็บลวดลาย พร้อมฝึกปฏิบัติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตัดเย็บลวดลาย พร้อมฝึกปฏิบัติ (ต่อ)


วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553
 09.00 - 16.00 น. การฝึกปฏิบัติ การต่อลายผ้า 
                              ทำซับใน การเย็บหูกระเป๋าและต่อเข้าด้วยกัน 
                              ตลอดจนประกอบจนเสร็จเป็นชิ้นงาน


หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. อาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45, 14.30 – 14.45 น.

แผนที่